Phân tích kinh tế các hoạt động đầu tư - Công cụ phân tích và ứng dụng thực tế

Đây là bản hướng dẫn trình bày thông tin về các công cụ khác nhau nhằm phục vụ cho việc Đánh giá Kinh tế.

Nội dung

 • Tổng quan về phân tích kinh tế
 • Khung lý luận
 • Xem xét các phương án lựa chọn
 • Xác định chính xác các luồng chu chuyển: nhận dạng chi phí và lợi ích
 • Xác định đúng mức giá
 • Định giá ngoại ứng về môi trường
 • Chi phí - hiệu quả
 • Định giá kinh tế dự án giáo dục
 • Định giá kinh tế dự án y tế
 • Định giá kinh tế dự án giao thông
 • Phân tích rủi ro và độ nhạy
 • Kẻ được, người mất

Source

(2001) ​Phân tích kinh tế các hoạt động đầu tư - Công cụ phân tích và ứng dụng thực tế. Viện Ngân Hàng Thế Giới (WBI) thuộc Ngân Hàng Thế Giới (WB) Nguồn : http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/06/22/000020953_20070622141359/Rendered/PDF/298210VIETNAME1ic0analysis01PUBLIC1.pdf

0
No votes yet
Rate this Resource:
This resource is useful for:
A special thanks to this page's contributors
Author

Comments

There are currently no comments. Be the first to comment on this page!

Add new comment

Login Login and comment as BetterEvaluation member or simply fill out the fields below.